Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Aktivnosti javnog zalaganja

06. 04. 2015

Prilog ANEM-a javnoj raspravi o podzakonskim aktima u nadležnosti REM-a

Regulatorno telo za elektronske medije (REM) je, u periodu od 20. marta do 6. aprila 2015. godine, sprovelo objedinjenu javnu raspravu o nacrtima sledećih pravilnika: o audio-vizuelnim komercijalnim komunikacijama; o postupku izdavanja dozvole za pružanje   medijske usluge na osnovu sprovedenog javnog konkursa; o postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva; o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga; o sprovođenju nagradnih takmičenja u oblasti pružanja medijskih usluga; i o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje.

ANEM je, učestvujući u javnoj raspravi, Regulatornom telu dostavio svoje sugestije u vezi sa nacrtima navedenih pravilnika - opšte, koje se odnose na unapređivanje prakse sprovođenja javne rasprave o nacrtima podzakonskih akata u nadležnosti REM-a; za nacrte pravilnika o audiovizuelnoj komercijalnoj komunikaciji i o zaštiti ljudskih prava - zbog obimnosti i složenosti pravila koja zahtevaju specifično pravničko znanje i poznavanje evropske regulative, neophodno je da Regulatorno telo pružaocima medijskih usluga (PMU) pruži potrebnu pomoć u implementaciji propisanih pravila i da za njih ima razumevanje u periodu prilagođavanja novim pravilima; za nacrte pravilnika o sprovođenju nagradnih takmičenja u oblasti pružanja medijskih usluga i o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje - prema mišljenju ANEM-a, nacrti pravilnika prekoračuju zakonska ovlašćenja i upuštaju se u izvorno uređivanje prava i obaveza, što je potencijalno u suprotnosti sa Ustavom, te ove dve oblasti, ako postoji za tim potreba, mogu biti regulisane preporukom kao fleksibilnijim instrumentom za usklađivanje neusaglašene prakse; za nacrte pravilnika koji uređuju postupak izdavanja dozvola za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva i na osnovu sprovedenog javnog konkursa - neophodna je dopuna nacrta tih pravilnika propisivanjem uslova i kriterijuma za izdavanje dozvole budući da ta pitanja zajedno sa postupkom i sadržinom dozvole čine logičnu celinu.

 

SUGESTIJE ANEM-a MOŽETE POGLEDATI OVDE.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs