Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Aktuelno

18. 01. 2017

Projektno sufinansiranje - dobra ili loša praksa - ANEM-ov okrugli sto

Nastojeći da unapredi proces projektnog sufinansiranja, koji se neretko sapliće o brojne prepreke u praksi koje dovode u pitanje smisao celog koncepta, ANEM je, 23. Decembra 2016. godine, okrugli sto u Beogradu, u kojem je preko 30 najvažnijih aktera u ovom procesu, od predstavnika medija i medijskih udruženja, relevantnih institucija, medijskih stručnjaka, do predstavnika lokalnih samouprava, učestvovalo u javnoj debati o ovom pitanju, od ključnog značaja za napredak i bolji položaj medija.

Debatu su otvorili predstavnici medijskih i novinarskih udruženja, koji čine Koaliciju (ANEM, NUNS, UNS, NDNV, Lokal Pres), koji su dali ocenu stanja u dosadašnjem procesu sufinansiranja javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Panelisti su istakli da je mnogo konkursa bilo raspisano u protekloj godini, da je zabeležen izvestan stepen napretka u odnosu na prethodnu 2015. godinu, koja je bila „nulta" godina primene ovog sistema državne pomoći medijima. Znaci napretka ogledali su se u boljoj saradnji sa Koalicijom u pripremi teksta konkursa i većoj transparentnosti, kao i u nekoliko slučajeva ponavljanja postupka (Niš, Leskovac) na osnovu odluke upravnog suda. Medjutim, 2016. godina je svakako morala da pokaže veće, pozitivne rezultate. Na žalost, u većini raspisanih konkursa lokalnih samouprava, loša praksa u raspisivanju i sprovođenju konkursa se ponavlja. Mediji, kojima je trebalo davati prednost na konkursima, često su ostajali bez sredstava, jer se pre svega finansirao interes političkih partija i vladajućih struktura, a ne javni interes građana.

Razlog za ovo leži u nedovoljno jasnom razumevanju koncepta javnog interesa, nekompetentnosti rada stručnih komisija, nesnalaženju stručnih službi i ljudi koji su zaduženi za konkurse u lokalnim samoupravama, nejasnim kriteriju, nepoznavanju procedure). Najčešće, primeri loše prakse dolaze upravo iz gradskih uprava (Kragujevac, Beograd, Novi Sad) koji se onda šalje lokalnim samoupravama.

Učesnici skupa ocenili su da dosadašnja iskustva u primeni sistema projektnog finansiranja i uočeni nedostaci moraju biti smernica za dalje unapređenje procesa. Izmena Zakona o javnom informisanju je neminovna, jer ne propisuje odgovornost za nepoštovanje procedura i odredaba zakona i podzakonskih akata. Takođe, sistem kontrole svakako mora biti jedan od prioriteta, koji će biti postignut kroz edukaciju medija za pisanje projekata, tako da oni zadovolje zahteve konkursa, kao i za učešće u stručnim komisijama da prepoznaju prave ideje. Kapaciteti stručnih službi moraju da se unaprede, kako bi konkurs koji se raspisuje bio dobar, da može da privuče dobre projektne ideje, i to je dobar pravac za unapređenje i za smanjenje mogućnosti zloupotrebe.

Stručna javnost i predstavnici relevatnih aktera u ovom procesu donela je sledeće zaključke i preporuke na ovom okruglom stolu:

- Sve je veća zavisnost medija od lokalnih samouprava, a sve veći uticaj lokalnih samouprava na informisanje. Od ovoga se štitilo članovima stručnih komisija za ocenu medijskih projekata i medijskim stručnjacima koji su usmeravali ta sredstva na medije i javni interes. Zbog toga je kvalitetna edukacija svih aktera i dalje od velike važnosti za uspešan i transparentan proces raspodele sredstava u oblasti javnog informisanja - unapređenje nivoa znanja stručnih službi, medija i evaluatora o procesu raaspisivanja, prijavljivanja i evaluaciji.

- Normativni okvir se mora unaprediti. U primeni zakonskih rešenja postoji mnogo problema i u tom smislu neophodno je raditi na uniformisanju sistema na lokalnom/državnom nivou. U tom procesu treba da se uključe ne samo ministarstvo kulture, već i druga ministarstva i institucije (za lokalnu samoupravu, državni revizor...), da bi se ostvarila bolja kontrola, bolja oblast izveštavanja, jači konvencionalni glas, reprezentativnija udruženja.

Ovaj okrugli sto organizovan je u okviru projekta koji realizuje ANEM uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs