Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Monitoring medijske scene

07. 08. 2009

PRVI IZVEŠTAJ O PRAVNOM MONITORINGU MEDIJSKE SCENE U SRBIJI

usaid_srb.jpg
usaid_srb.jpg
usaid_srb.jpg

 

 

ANEM, sa ponosom predstavlja, prvi izveštaj o monitoringu, za period maj-jun 2009, sprovedenom u saradnji sa advokatskom kancelarijom „Živković & Samardžić”, u okviru projekta „Pravni monitoring medijske scene u Srbiji i prateće promotivne aktivnosti“, podržanog od USAIDa i IREXa Srbije. Ovim monitoringom, ANEM proširuje svoje aktivnosti javnog zalaganja za nastavak medijskih reformi, neophodnih  za poboljšanje položaja medija u Srbiji.

Navedeni monitoring podrazumeva kontinuirano praćenje, pre svega, medijske regulative, rada nadležnih državnih organa, regulatornih agencija i kolektivnih organizacija, ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i procesa privatizacije i digitalizacije, kao onoga što najviše utiče na položaj medija. Ali, predmet monitoringa će biti i sve ostalo, što se pokaže kao važno za medije. On će omogućiti pravilnije uočavanje svih pojava i problema, koje utiču na položaj medija i pravovremeno i adekvatno reagovanje na njih. Na taj način će doprineti i bržem rešavanju svih izazova, s kojima se srpski mediji suočavaju. Rezultati monitoringa i njihova analiza, poslužiće  kao smernica za dalje aktivnosti ANEMa i svih drugih zainteresovanih, na izgradnji optimalnijeg medijskog regulatornog okvira i stvaranje povoljnijeg okruženja za funkcionisanje medija i medijskog tržišta u Srbiji. Na osnovu nalaza monitoringa, tim autora, stručnjaka, će obrađivati najvažnije teme za medijski sektor u posmatranom periodu, a njihovi tekstovi će biti prezentovani u posebnoj ANEM-ovoj publikaciji.

Monitoring medijske scene će se sprovoditi kontinuirano, a izveštaji sa rezultatima će biti predstavljani svakog meseca.

Prvi u nizu izveštaja, koji je rezultat monitoringa medijske scene, u periodu od 01. maja do 30. juna,  možete preuzeti ovde, u celosti ili u delovima, klikom na izabranu sekciju dole. Ovaj izveštaj sadrži: 

- UVOD, sa osnovnim informacijama o samom projektu, ciljevima i aktivnostima na implementaciji projekta;
- sekciju SLOBODA IZRAŽAVANJA, sa datim primerima različitih oblika povrede ili ugrožavanja ove slobode – pritisci, pretnje, neadekvatna sudska zaštita – i analizom podataka prikupljenih monitoringom, kao i stanja slobode izražavanja u Srbiji;
- sekciju MONITORING IMPLEMENTACIJE POSTOJEĆIH ZAKONA, u kojoj su, uz generalni zaključak, posebno obrađene implementacije Zakona o radiodifuziji, Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kao karakteristične za posmatrani period;
- sekciju MONITORING USVAJANJA NOVIH ZAKONA, sa rezultatima praćenja procesa menjanja postojećih i donošenja novih zakona, kao i njihovom pravnom obradom, a posebno: Zakona o medijskoj koncentraciji, Zakona o radiodifuziji, Zakona o oglašavanju, Krivičnog zakonika i Zakona o autorskim i srodnim pravima;
- sekciju MONITORING RADA REGULATORNIH TELA, DRŽAVNIH ORGANA I KOLEKTIVNIH  ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA, koja sadrži pažljivo analizirane aktivnosti svakog od navedenih organa i organizacija posebno, sa ocenom njihovog efekta na položaj medija u Srbiji;
- sekciju MONITORING PROCESA PRIVATIZACIJE I DIGITALIZACIJE, koji su, kao najvažniji za nastavak demokratske tranzicije, pojedinačno obrađeni kroz stručno mišljenje za svaki od njih;
- sekciju ZAKLJUČAK, u kojoj je data analiza stanja u medijskom sektoru Srbije, u posmatranom periodu, na osnovu izvršenog monitoringa;

Sekcija UVOD ovde
Sekcija SLOBODA IZRAŽAVANJA ovde
Sekcija MONITORING IMPLEMENTACIJE POSTOJEĆIH ZAKONA ovde
Sekcija MONITORING PROCESA USVAJANJA NOVIH ZAKONA ovde
Sekcija MONITORING RADA REGULATORNIH TELA, DRŽAVNIH ORGANA I KOLEKTIVNIH ORGANIZACIJA ovde
Sekcija MONITORING PROCESA PRIVATIZACIJE I DIGITALIZACIJE ovde
Sekcija ZAKLJUČAK ovde
CEO IZVEŠTAJ možete preuzeti ovde

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs