Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Monitoring medijske scene

06. 08. 2009

PROJEKAT: “PRAVNI MONITORING MEDIJSKE SCENE U SRBIJI I PRATEĆE PROMOTIVNE AKTIVNOSTI”

usaid_srb.jpg
usaid_srb.jpg
usaid_srb.jpg

 

 

Radeći u interesu svojih članica, ali i celog medijskog sektora Srbije, ANEM je, kao jedan od svojih primarnih ciljeva, postavio stvaranje nezavisnog regulatornog okvira, koji će omogućiti funkcionisanje medija u skladu sa demokratskim i tržišnim principima. Projekat pod nazivom “Pravni monitoring medijske scene u Srbiji i prateće promotivne aktivnosti”, predstavlja ANEMov korak bliže ostvarivanju postavljenog cilja. Ovaj projekat, ANEM sprovodi u saradnji sa advokatskom kancelarijom “Živković&Samardžić”, specijalizovanom za oblast medijskog prava, koja obavlja i poslove Pravnog odeljenja ANEMa. Implementaciju projekta su omogućili USAID i IREX Srbija.

Postojeće stanje u srpskim medijima, nameće potrebu za hitnim nastavkom medijskih reformi. One su, pre svega, neophodne u oblasti medijske regulative, čijim promenama bi bili stvoreni uslovi za sprovođenje tranzicionih procesa, (naročito privatizacije i digitalizacije), ali i za razvoj zdravog medijskog tržišta. Pored toga, za  napredak medija je važno obezbediti nesmetano ostvarivanje medijskih sloboda i slobode izražavanja, kao i jačanje nezavisnosti medija od političkog i ekonomskog uticaja. To podrazumeva drugačiji odnos svih bitnih društvenih činilaca prema medijima, posebno same vlasti, koja do sada nije pokazala dovoljno spremnosti da reši mnoga pitanja od značaja za dalji razvoj medijskog sektora.

Želeći da doprinese nastavku reformi medijskog sektora Srbije i poboljšanju medijskog regulatornog okvira, ANEM je, kroz navedeni projekat predvideo, kao glavnu aktivnost, sveobuhvatan i konstantan monitoring celog sektora. Monitoring, počev od maja 2009. god, sprovodi advokatska kancelarija „Živković & Samardžić“. Angažman ove kancelarije garantuje visok nivo kompetentnosti i kvaliteta samog monitoringa. Njihovo značajno iskustvo i ekspertsko znanje u oblasti medijskog prava, doprineće pravilnom uočavanju svih nedostataka regulative i drugih problema koji utiču na položaj medija. Monitoring će biti fokusiran naročito na: ostvarivanje slobode izražavanja, medijski regulatorni okvir, rad nadležnih organa, agencija i organizacija, tranzicione procese, kao i na sve drugo, što je od značaja za kreiranje povoljnog okruženja za razvoj  medija.

Monitoring medijske scene će se sprovoditi kontinuirano, u dužem vremenskom periodu. Stručni tim, koji vrši monitoring,  podnosiće o tome redovne mesečne izveštaje. Oni će, pored podataka prikupljenih monitoringom, sadržati i njihove stručne analize, kao i ocenu stanja u medijskom sektoru, za taj period. Svi izveštaji će biti dostupni na web sajtu ANEMa. 

Rezultati monitoringa će poslužiti kao polazna osnova za sve druge ANEMove aktivnosti javnog zalaganja za poboljšanje položaja emitera i napredak celog medijskog sektora. 

Da bi rezultate monitoringa i stručnih pravnih analiza učinio dostupnim što većem broju medijskih organizacija i svim drugim zainteresovanima za napredak medijskog sektora, ANEM će preduzeti niz promotivnih aktivnosti, predviđenih projektom: web prezentacija, kreiranje i dostavljanje Monitoring Novosti i izdavanje specijalizovane Publikacije.

Sve informacije o implementaciji projekta, preduzetim aktivnostima i rezultatima tih aktivnosti, biće dostupne na web sajtu ANEMa. Novi web sajt, čija će rekonstrukcija biti završena početkom jeseni, uz podršku USAIDa i IREXa Srbija,  omogućiće bolju prezentaciju svih aktivnosti ANEMa, na povoljniji način za korisnike. Monitoring projekat će imati posebnu sekciju, vidljivu na naslovnoj strani, u kojoj će se nalaziti sve najvažnije informacije o ovom projektu. Predviđena je i interakcija sa zainteresovanim posetiocima, kojima će biti omogućeno da daju svoje komentare, sugestije i postavljaju pitanja na web sajtu.

Pored toga, ANEM je predvideo i kreiranje Monitoring Novosti, specijalno za potrebe ovog projekta. Ove Novosti će biti jedan od načina informisanja javnosti o sprovedenim aktivnostima na implementaciji projekta, ali će služiti i za najavu predstojećih. Monitoring novosti će biti dostavljane svima koji su na mailing listama ANEMa i Medija centra Beograd.

Kao još jednu od svojih aktivnosti, ANEM je planirao i kvartalno izdavanje specijalizovane Publikacije, u elektronskoj i štampanoj formi. Svaki broj Publikacije će, pored uvoda sa kratkim osvrtom na prethodno sprovedeni tromesečni monitoring, sadržati i stručne tekstove na teme, koje su kroz monitoring, ocenjene kao značajne za medije u posmatranom periodu. Kroz stručne autorske tekstove, javnosti će biti ponuđene dodatne informacije i stručna mišljenja, koja će doprineti boljem shvatanju pojedinih važnih pitanja za medije. Svaki broj elektronske verzije Publikacije će biti dostavljan svima sa mailing lista ANEMa, a njihova štampana izdanja će biti prezentovana široj javnosti, na okruglim stolovima u Beogradu.

Kroz višestruku promociju projektnih aktivnosti i njihovih rezultata, ANEM će obezbediti bolju informisanost šire medijske javnosti o svim važnim pitanjima za razvoj sektora. ANEM smatra da će rezultati monitoringa moći da posluže i drugim medijskim organizacijama zainteresovanim za unapređenje medijskog sektora, kao osnov za njihove aktivnosti, ali i za moguće zajedničke akcije, koje mogu da dovedu do ostvarenja željenih promena.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs