Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Monitoring medijske scene

21. 12. 2015

DVANAESTA MONITORING PUBLIKACIJA ANEMA

 

 

Dvanaesta specijalizovana publikacija ANEM-a "Pravni monitoring medijske scene u Srbiji"

 

 

 

 

 

 

Dvanaesta Monitoring Publikacija ANEM-a sadrži tekstove koji nude ekspertska objašnjenja važnih medijskih pitanja i mogu doprineti njihovom boljem razumevanju.     

Sadržaj Monitoring Publikacije XII:

  • Uvod (sa sumiranim rezultatima pravnog monitoringa medijske scene u Srbiji u 2015. godini i kratkim prikazom sadržaja Publikacije);

četiri stručna autorska teksta:

  • Godinu dana sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata - sumiranje rezultata - autor: Slobodan Kremenjak, advokat (zbog čega je finansiranje medija iz javnih izvora značajno pitanje u Srbiji; kako je regulisano to pitanje; kakvi su rezultati primene pravila o projektnom sufinansiranju; od koga sve zavisi da li će mehanizam projektnog sufinansiranja biti iskorišćen u interesu javnosti);      
  • Integrativni procesi u medijskom sektoru Srbije: Da li je medijska koncentracija nova vrednost medijske scene? - autor: Miloš Stojković, advokat (regulatorna osnova za medijsku integraciju; SBB i Telekom, kao distributeri i pružaoci medijskih usluga; promene vlasničke strukture u RDP B92 - prvi slučaj u kojem je REM utvrđivao da li se radi o nedozvoljenoj medijskoj koncentraciji između dva elektronska medija; Adria Media - prvi slučaj unakrsne koncentracije; privatizacija medija u javnoj svojini; umrežavanje lokalnih medija; mogući pozitivni i negativni efekti integracije na medijskoj sceni);
  • Javni interes u oblasti javnog informisanja - autorka: prof. dr Snježana Milivojević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu (raskorak između medijske regulative i prakse u Srbiji; karakteristike medijskog sistema u Srbiji sa odlikama 'mediteranskog modela'; javni interes i mediji - 3 različita shvatanja javnog interesa; povezanost javnog interesa i medija; javni interes kao osnov medijske politike);
  • Uloga medija u razvoju slobode misli i stvaranju odgovorne javnosti - autor: docent dr Jovo Bakić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu (zašto su sloboda misli i stvaranje odgovorne javnosti bitni; zašto je postojanje novinarske profesije nužno; međusobni odnos javnosti i novinara; razlika između profesionalnih novinara i novinara; važnost profesionalnog novinarstva za odgovornu vlast).

i peti tekst:

  • Evropski sud za ljudska prava - Informatori o praksi Suda (izvodi iz Informatora dostupnih na web sajtu tog suda) - kratak prikaz dve presude ovog suda koje se odnose na primenu člana 10 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: prva je doneta u predmetu Haldiman i drugi protiv Švajcarske - 21830/09  (Informator 182, februar 2015.) - predstavka četiri novinara povodom osude zbog tajnog snimanja intervjua sa agentom osiguranja i kasnijeg emitovanja intervjua za potrebe javnog interesa; Sud je ustanovio povredu prava podnosilaca predstavke na saopštavanje informacija; druga je doneta u predmetu Pentikäinen protiv Finske- 11882/10  (Informator 189, oktobar 2015.) - predstavka novinara/fotografa povodom hapšenja i osude zbog nepoštovanja policijskih naredbi tokom demonstracija;Sud je našao da nije bilo povrede prava podnosioca predstavke na slobodu izražavanja.

 

Izradu ove Publikacije podržala je Švajcarska kancelarija za saradnju kroz Fond Malih projekata, ali stavovi izneti u njoj nisu nužno i stavovi Švajcarske kancelarije za saradnju, već pripadaju isključivo autorima Publikacije.  

Integralnu verziju dvojezične Monitoring Publikacije XII možete preuzeti ovde.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs